Friday, May 19, 2017

Hydrostatic skeleton

Hydrostatic Skeleton.

Many invertebrates have an internal hydrostatic skeleton.